Program 2018-2022

Ynhâld

  

 Foarop

  1.  Bestjoer en kommunikaasje
  2.  Ekonomy, lânbou en rekreaasje
  3.  Romtlike oardering en folkshúsfesting
  4.  Ferkear en ferfier
  5.  Wolwêzen
  6.  Underwiis
  7.  Taal en kultuer
  8.  Sport
  9.  Folkssûnens en miljeu
  10.  FinânsjesFoarop


  


De FNP is in partij dy't opkomt foar Fryslân enhar ynwenners. De FNP stribbet nei mear sizzenskip foar de Gemeente Opsterlânen de Provinsje Fryslân en is dan ek in grut foarstanner fan de oerdracht fanRykstaken, mei it jild dat dêrby heart, oan de gemeente en provinsje. Sa soe deprovinsje eigen wetjaand foech krije moatte wêrby't wy hjir sels beskikke kinneoer bygelyks de boaiemskatten. Identiteit, regionale ekonomy enwurkgelegenheid, taal, kultuer, ûnderwiis en lânskip binne foar de FNP wichtigeûnderwerpen.


 


Neffens deFNP-Opsterlân is de gemeente mei om en de by 30.000 ynwenners grut genôch omselsstannich fierder te gean. Gearwurking mei oaregemeenten is fansels goed mooglik en soms winsklik, benammen op sosjaalmêd.


De FNP is indemokratyske partij en stiet in sa grut mooglike iepenbierheid fan bestjoerfoar. De macht heart úteinlik by de boarger te lizzen, ek as it om it kiezenfan de boargemaster giet.


De FNP is gjinfiliaal fan Haachske partijen en kin dêrom yn alle frijheid opkomme foar debelangen fan de eigen gemeente. De FNP is lykwols op federale wize yn De Haachfertsjinwurdige yn de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie) en yn Europa yn deEFA (Europeeske Frije Alliânsje). Der moat goed sjoen wurde nei hokker oerheid[kop]t it bêste hokker taak útfiere kin. De FNP wol útgean fan de eigen krêft fanOpsterlân en Fryslân.


Foar de FNP stietfoarop dat de minsken de kâns krije moatte harsels te wêzen en harsels teûntjaan. De kwaliteit fan libjen yn in feilige mienskip slacht de FNP heger oanas ûnbidich hege ynkommens. Solidariteit tusken earm en ryk, jong en âld en sûnen siik is tige wichtich. It mienskipstinken moat derfoar soargje dat nimmenoan de kant komt te stean.


De FNP set fraachtekensby it stribjen nei groei en opskaling. Dat is foar de minsken net mear tebehappen en foaral it miljeu en it Frysk eigene hat dêr yn it ferline bot fante lijen hân. De FNP stribbet nei in ‘griene' wrâld, dêr't elts yn sûnens âldyn wurde kin.
De FNP is tsjin fierdere gaswinning en foar it ûntwikkeljen en brûken fan nijefoarmen fan enerzjy.


1. Bestjoer en kommunikaasje


  

Foar de FNP binne de bestjoerders en amtners derfoar de boargers.  Om de boargers fanOpsterlân sa folle mooglik by it bestjoer te belûken, is de FNP foarstanner fanriedplachtsjende referinda oer wichtige saken. Doarpsfyzjes en oerlizzen meidoarpsbelangen, buert- en wykbestjoeren en doarpshûsbestjoeren binne tigewichtich. Dêrnjonken moat der folle mear en iepener mei (yn stee fan oer) deynwenners fan Opsterlân kommunisearre wurde.

 


By in gemeentepast in iepen en klantfreonlike kultuer by bestjoerders en amtners, dy't harnet ferskûlje efter regeltsjes en wetten.


De FNP is fanmiening dat der in ein komme moat oan it al te maklik oerlitten fanmienskipstaken oan de frije merk. De gemeente moat altyd selsstjoeringsmooglikheden hawwe.


Grutter en mearhoege net altyd better te wêzen. It tsjinstelde is faak it gefal. Grutskaligensmakket dat de belutsenheid ôfnimt en de kosten tanimme. Twa saken dêr't de FNPhim net yn fine kin.


De FNP hat inbrede opfetting oer it begryp mienskipstaken. In gemeentebestjoer heart hardrok te meitsjen oer it wolwêzen fan de ynwenners yn brede sin.


 


De FNP wol,


-dat der ynteraktyf mei ynwenners kommunisearre wurdt;

-dat it gemeentebestjoer har drok makket oer it wolwêzen fan de ynwenners ynbrede sin;
- dat de gemeente de doarpen fasilitearret by itopstellen fan in doarpsfyzje. It doarp moat der sels mei komme, fan ûnderen op;
- dat ynitiativen op elkmêd, dy't by de mienskip sels weikomme stipe wurde.

 

2. Ekonomy, lânbou en rekreaasje

De wurkgelegenheid is in punt fan grutte soarch.De motor fan de ekonomy yn ús plattelânsgemeente, sûnder grutte stêd, wurdtfoarme troch de middelgrutte en lytsskalige bedriuwen, benammen delânboubedriuwen. De gemeente heart de wurkgelegenheid te stypjen en dy net meiûnnedige regeltsjes te beheinen en de Opsterlânske bedriuwen mei in positivegrûnhâlding yn'e mjitte te kommen.


De FNP is fanmiening dat yn it foarste plak ynsetten wurde moat op in sûn midden- enlytsbedriuw. De lânbou is al lang in wichtige pylder fan Opsterlân; yn benammende bosk- en heiderike gebieten by it Alddjip lâns is ek it toerisme fanekonomysk belang. Troch it iepenstellen fan it Polderhaadkanaal sil delytsskalige rekreaasje fersterke wurde. De iepeningstiden moatte oanpast wurdeoan it ferlet fan de wettersport.


De agraryskesektor mei oanbelangjende aktiviteiten is en bliuwt fan grutte wearde foarOpsterlân. Ek de ûntwikkeling fan streekprodukten kin de lytsskaligewurkgelegenheid stimulearje.


Eigen inisjatyfen ûndernimmerskip moat wurdearre wurde. Wy moatte each hawwe foar besteande enbegjinnende bedriuwen út eigen omkriten en ynspylje op kwaliteit trochheechweardige wurkplakken. Net mear, mar better!


De FNP fynt:


- dat in part fan definansjele reserves ynset wurde moat foar útwreiding fan wurkgelegenheid;

- dat fersmoargjendeyndustry net yn ús gemeente past;
-dat in flugge digitale ferbining yn de hiele gemeente realisearre wurde moat;
-dat omtinken jûn wurde moat oan it kultuerhistoaryske ferline fan Opsterlân;
-dat sunich omgien wurde moat mei it karakteristike lânskip fan Opsterlân;
-dat planmjittige ferbettering fan de gemeentelike tsjinstferlieningnei de ûndernimmers nedich is;
-dat regeljouwing en amtlike burokrasy geregeld opskjinne wurde moatte;

-dat de turfrûte ferbettere wurde moat en (mear) oanslútmooglikheden kriget mei provinsjale fyts- en kuierpaden.

 
 

3. Romtlike oardering en folkshúsfesting

 

De romte, denatuer en it lânskip binne kearnkwaliteiten fan ús gemeente en dêr binne wysunich op. Al jierren giet de biodiversiteitoan planten, bisten en fûgels slim efterút. Ut nij ûndersyk docht bliken dat ekde ynsekte-fauna, as gefolch fan it rynsk gebrûk fan ynsektisiden, tige efterútgiet. De gemeente moat it goede foarbyld jaan fan in ynsektiside- enbestridingsmiddelfrij behear fan de iepenbiere romte. Mei de agrariërs wolle wein paad sykje dat harren romte jout, rekken hâldend mei miljeu, natuer en lânskip.Wy wolle de iepen romte safolle mooglik iepen hâlde. Op dit stuit binne nijebedriuweterreinen net nedich, mar wolle we de beskikbere romte brûke offernije. Ek foar wenningbou is op dit stuit foldwaande romte foarriedich; dermoat benammen sjoen wurde nei ynwreidingsplannen, wêrby't ferâldere wentebouferfongen wurdt troch enerzjysunige, moderne wentebou en yn fariaasje foar allesoarten fan húshâldingen.

De FNP sil:


-der by de gemeente op oanstean om gjin ynsektisiden en bestridingsmiddels te brûkenyn 'e iepenbiere romte.

-der by de gemeente op oanstean om yn alleberms saneamd 'ekologysk bermbehear' ta te passen, dat bestiet út twa kear jiersmeane en it gewaaks ôffiere.

De FNP wol meisoarch mei de beskikbere romte omgean. Revitalisearring fan âlderebedriuwsterreinen freget om in mienskiplike ynspanning fan gemeente, provinsjeen bedriuwslibben.


De FNP is fanmiening dat de gemeente him aktyf foar doarsfernijing en werstrukturearringynsette moat. De FNP is in grut foarstanner fan ‘ynwreidingsplannen'; ek moatde gemeente yngripe wannear't ferkrotting driget. By ynwreidings- ensanearringplannen yn de doarpen moatte de omwenjenden yn in ier stadiumbelutsen wurde. Allinnich as it ferlet fan útwreiding dúdlik oantoand wurdekin, komme útwreidingsplannen yn byld.


Om bysûnderewenfoarmen mooglik te meitsjen wol de FNP besjen oft bestimmingsplannen oanpastwurde moatte. By nijbou moat rekken holden wurde mei it eigen gesicht fan deomkriten. Wenjen moat wer mooglik wurde op plakken dêr't winkels har weromlûke.Horeka moat romte krije om nije ynisjativen ûntwikkeljen te kinnen. Bywenningbouplannen moat rom omtinken jûn wurde oan betelbere  huzen foar starters, âlderen en kwetsberegroepen.


It troch de iuwenhinne ûntstiene lânskip fan it Alddjip en ekfan de ferfeaning moatte safolle mooglik harren âlde struktueren hâlde.Duorsume lânbou moat stimulearre wurde. Neffens de FNP is der yn Opsterlân gjinplak foar nije, yntensive bioyndustry.


De FNP sil:

-ynwreidingsplannen stimulearje om iepen plakken op'e nij ynfolje te kinnen;
-stimulearje dat starters in hûs keapje kinne, bygelyks yn it eigen doarp;
-ferkrotsjen tsjingean troch ‘rottige kiezzen' oan tepakken en op'e nij yn te rjochtsjen;
-lytsskalige wenfoarsjennings, lykas ‘kangeroewenten' oanmoedigje;
-agraryske famyljebedriuwen stimulearje en gjin foarstanner fan megastâlen wêze;
-Kangoeroewenten en Lytse Wenten (Tiny Houses)oanmoedigje.

  


  

4. Ferkear en ferfier

 

It ferkear moat himfeilich troch ús gemeente bewege kinne. Fansels binne ferkearsdielnimmersferplichte om har oan de jildende snelheid te hâlden enom rekken mei oare ferkearsdielnimmers te hâlden. Wetterwegen moattefoar de rekreaasjefeart op oarder brocht wurde.

By deynfrastruktuer yn ús gemeente giet it om in tal saken dy't te krijen hawwe meide ûntjouwing, feiligens en berikberens fan wen- en oare gebieten yn Opsterlân.It giet dan om saken as ferkear, ferfier en ferkearsfeiligens, natuer- enlânskip. De FNP-Opsterlân is fan betinken dat yn it belied boppesteande puntenprioriteit hawwe moatte.


Dêrby is it fanbelang dat der mei it ûntwikkeljen en oanlizzen fan nije ynfrastuktureleprojekten each is foar, en rekken holden wurdt mei de unike wearde fan itlânskip en de lanlike omjouwing.


It noed steanfoar ferkearsfeiligens is in taak fan de gemeente. Omtinken foar feiligefytsrûtes foar de skoaljeugd is dêrom in punt dêr't de FNP-Opsterlân harbenammen foar ynsette sil.


Neffens de FNPmoatte haadwegen 80-km diken bliuwe. Dêrby is it fan belang dat der oeral dêr'tder ferlet fan is, feilige fytsferbinings komme.


Op wegen meilintbebouwing, de saneamde hiemtagongswegen, moat de  snelheid ferlege wurde nei 60 km yn 'e oere.Sawol út in eachpunt fan lûdsoerlêst (maksimaal 60 decibel), folksûnens(fynstof) as ferkearsfeiligens (it fan en op de dyk kommen) is dat fan grutbelang.


Dêrnjonken moatder ekstra omtinken wêze foar it hieltyd grutter en swierder wurdendelânbouferkear. Fierder moatte ferkearsûnfeilige punten mei faasje oanpaktwurde.


Fansels is ek ingoed en yntegraal iepenbier ferfier fan grut belang foar de berikberens en'leefberens' fan it plattelân. Der moat rekken mei holden wurde dat detsjinstregelings fan it iepenbier ferfier goed opinoar oanslute.


De FNP wol:

-   oanlis fan feilige fytsrûtes foar de skoalgeandejeugd;
-   har ynsette foar goed en doelmjittichiepenbier ferfier op it plattelân;
-   dat it toeristysk fytspadenet yn stân holdenwurde moat.
    
5. Wolwêzen

De FNP-Opsterlân stribbetnei in mienskip dêr't nei elkoar omsjoen wurdt. Yn in sosjale, libbene mienskiptelt elkenien mei. Minsken moatte sa lang mooglik op harsels en yn har eigenmienskip wenje kinne. Der moat romte en plak wêze foar jong en âld.


It aktyf en folweardich meidwaan foar alle ynwenners fan Opsterlân moatmooglik wêze. De gemeente kriget lykwols mear taken fan it ryk taskikt op itmêd fan wurk, WMO en jeugd. Se kriget foar dy taak in te lyts budzjet om oan deeasken foldwaan te kinnen. Dêrom wurdt der in grutter berop dien opselsredsumens, mantelsoargers en frijwilligers (partisipaasje). It is net mearfanselssprekkend dat de gemeente alles regelet en bekostiget. Wy sillemei-inoar oparbeidzje moatte om derfoar te soargjen dat der gjin minksen tuskenwâl en skip reitsje.


It ynstânhâldenfan klup- en buerthuzen is fan essintsjeel belang foar de mienskip enmienskipssin.


Jongerein


Foar de'leefberens'  is it fan belang dat dejeugd him ûntjaan kin en dêrfoar mooglikheden kriget yn eigen doarp of wenplak.Aktiviteiten fan jeugd- en jongereinklups dy't yn de ferskate plakken ûntwikkelewurde, fertsjinje ús omtinken en stipe. Datselde jildt foar inisjativen, dy'tbefoarderje dat de jeugd mear yn de mienskip behelle wurdt. Foarljochting oeralkohol, drugs en risikofol gedrach moat oanhâldend plakfine.


De FNP fynt:

-dat in jongereinried in wichtich advysorgaan wêze kin en in prima foarm fan jeugdpartisipaasje is;
-dat de partisipaasjewet WIJ (Wet Ynvestearjen yn Jongerein), bedoeld foarjongerein oant 27 jier, benammenfoar dyselden dy't net oan 'e slach komme, mooglikheden biedt;
-dat projekten op grûn fan dy wet yn earste ynstânsje  rjochte wurde moatte op kennisoerdracht en foarming,lear-wurktrajekten en dêrnei op wurk;
-dat de jeugd yn prinsipe yn elk doarp in eigen ûnderkommen hawwe moat, sadat senet oanwiisd binne op bars, kafeesof de strjitte;
-dat jeugdketen legalisearre wurde kinne as der oan de feillichheidseaskenfoldien wurdt en deferantwurdlikheid goed regele wurdt;
-dat de gemeente romte biede moat oan inisjativen dêr't de jongerein sels meikomt (fan ûnderen op).
 
Alderein

 


Alderen foarmjein hieltyd grutter wurdende groep yn ús mienskip. Omtinken foar âlderen enbelied dat der op rjochte is dat minsken har salang mooglik thús rêde kinne, isfan grut belang foar de situaasje fan dyselde âlderen. Wichtich is dêrby datder gaadlike wenromte yn de doarpen beskikber komt.


De FNP fynt, dat

-om te kommen ta yntegraal âldereinbelied it fan belang is dat dy groep belutsenwurdt by de planfoarming;
- der omtinken komme moatfoar de hieltyd grutter wurdende groep âlderen dy'tferiensumje en mei psychyske problemen sitte;
- de yndikaasjestelling foar it takennenfan soarch, bystân ensfh. objektyf, ûnôfhinklik en yntegraal útfierd wurdemoat;
- der foar alle fragen op it mêd fan deWMO ien loket wêze moat;
- it wenbelied foar âlderen der op rjochtewêze moat dat se sa lang mooglik, mei passende help, thús wenjen bliuwe kinne;
- soarch safolle mooglik yn it eigen doarpoanbean wurdt;
- it tal âldereinwenten safolle mooglikoer de doarpen ferspraat wurdt;
- it foar âlderen wichtich is datiepenbiere gebouwen goed berikber en tagonklik binne.

Beheinden


De WMO mei net op besunige wurde. By it ynrjochtsjen fan de romte en iepenbieregebouwen moat folle mear rekken holden wurde mei de tagonklikens en begeanberensfoar rolstoelbrûkers en oare beheinden. By desprieding fan duorsume, oanpaste wenten moat der fan útgien wurde, datbeheinden yn eigen doarp wenjen bliuwe kinne.


6. Taal en kultuer


Taal en kultuer binne by útstek dragers fan deeigen identiteit fan de Fryske mienskip. De measte ynwenners fan ús gemeentebrûke de Fryske taal. It is dêrom fan belang dat de gemeente oan taal enkultuer omtinken jout en dy stimulearret. Ek út toeristysk eachweid besjoen,binne taal en kultuer tige wichtich.


In bloeiende keunst-en kultuersektor leveret in bydrage oan woltier en wolwêzen.  It is dêrom fan belang dat omtinken jûn wurdtoan kulturele inisjativen. Om (passive en aktive) dielname oan kreativeprojekten te befoarderjen, is in breed en leechdrompelich oanbod foar skoallen,ferienings en partikulieren in betingst.

De Nota Frysk Taalbelied/Nota Fries Taalbeleid moat ek yn 'e praktyk neilibbewurde. Dy Taalnoata is al hast fjirtjin jier lyn mei algemiene stimmen troch degemeenteried oannommen, mar de útwurking dêrfan yn it iepenbiere libben komtneat fan telâne en fertsjinnet mear omtinken.


De FNP wol datde gemeente ynfolling jout oan aktyf taalbelied. Dêr sil de Noata Taalbeliedfan 2004 foar yn it lyk brocht wurde moatte mei de Taalwet dy't op 1 jannewaris2014 oannommen is. De FNP wol geregeld evaluaasjes fan effekten fan ittaalbelied yn 'e praktyk.


In sintrum as DeSkâns biedt in ûnmisber poadium foar in libben kultueroanbod. Mei it fernijenfan dat sintrum, op hokfoar wize dan ek, mei De Gordyk der yn 'e foarsjenningenop dat mêd net op efterútgean.


7. Underwiis


It ûnderwiis moat derop rjochte wêzeit bêste út de bern te heljen. De gemeente moat har drok meitsje oertalintûntwikkeling yn de hiele breedte fan it ûnderwiisfjild en it beskikber enberikber meitsjen fan de mooglikheden dêrta.


De FNP fynt datit gemeentebestjoer ynfloed hawwe moat op it funksjonearjen fan it ûnderwiis opde skoallen troch yn petear te bliuwen mei de skoalbestjoeren. Dat kin fierdergean as it wol of net yn stân hâlden fan in skoalle yn in lytse kearn. Troch dekrimpende befolking sil it tal learlingen efterút gean en dat sil gefolgenhawwe foar de skoallen yn ús gemeente. Fan belang is dat it ûnderwiis beskikberis en bliuwt.


De FNP wol,

-dat de gemeente stribbet nei de útwreiding fan trijetalige skoallen yn de hielegemeente;
- dat alle (lytse) skoallenas moetingsplak foar de mienskip de kâns krije om de funksjes fan de bredere skoallen op har te nimmen;
-dat sport (ek de Fryske sporten) en muzyk in plak krije yn de skoalle;
-dat foar in lykwichtige en brede taalûntwikkeling fan bern twatalige pjutteboartersplakken yn alle doarpenen wenplakken beskikber binne
-dat gearwurking tusken iepenbier en bysûnder ûnderwiis stipe wurdt, benammen asdat ta gefolch hat dat ien skoalleyn it doarp bestean bliuwt;
-dat de skoalbern ynelts gefal swimmen leare en yn'e kunde komme kinne mei it reedriden.

8. Sport


Jong oant âld moat oan sport dwaan kinne. Degemeente heart in goede, leechdrompelige sportynfrastruktuer te befoarderjen. Sport iswichtich foar it ferbetterjen fan de folkssûnens en hat in sterk sosjaalferbinende rol.


Yn ús gemeente isin goede, leechdrompelige sportynfrastruktuer en dy is  fan grut belang.


Yn de striidtsjin oergewicht fynt de FNP dat it programma JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)yn de gemeente ynfierd wurde moat. Dy yntegrale lange termynoanpak is tekombinearjen mei belied om alkohol- en drugsmisbrûk tsjin te gean.


De FNP fyntfan belang,

- dat sportstimulearjende projektenopset wurde;
- dat sportklups subsydzje jûn wurdtop grûn fan it tal jeugdleden.
 
9. Folkssûnens en miljeu

De gemeente moat ambysje toane oangeande in skjinmiljeu. Dat makket Opsterlân oantreklik foar ynwenners, bedriuwen enrekreaasje. De FNP stribbet nei ûnôfhinklikens fan fossile brânst[/kop]en en inwettersysteem dat skjin, feilich en foldwaande is, sadat elts hjir sûn âldwurde kin. Duorsumens moat by de gemeente in hege prioriteit hawwe.


De FNP wol itgebrûk fan skjinne enerzjy stimulearje. Bygelyks troch it fasilitearjen fan inpartisipaasjemodel yn de doarpen om mei-inoar sinnepanielen yn te keapjen en opde gaadlikste plakken te ynstallearjen.


De gemeente hatin rol yn it stimulearjen om te bewegen en foarljochting te jaan oer sûnens,bygelyks oer alkohol- en drugsmisbrûk, in probleem dat yn alle lagen fan debefolking foarkomt.


Tefolleferljochting yn it bûtengebiet kin tige hinderlik foar minske en bist wêze.Dêrby wurdt ek tocht oan ljochtútstjit by nije stâlen en op bedriuweterreinen.


De FNP wol:

-dat neitocht wurdt oer it stimulearjen fan beweging en it jaan fanfoarljochting oer sûnlibjen
-duorsum bouwe stimulearje
-ljochthinder beheine
-gjin plak ynromje foar de opslach fan ôffal yn 'e grûn
-dat enerzjybesparring yn de gemeente stimulearre wurdt
-dat stribbe wurdt nei it enerzjyneutraalmeitsjen fan de doarpen.
-dat foar it pleatsen fan sinnepanielen mei soarch gaadlike plakken útkeazenwurde, foar 't it meast op dakkenfan gebouwen.
 
10. Finânsjes

De gemeente moat hoeden omgean mei it jild fan deboargers. Der moat in ferantwurde en sûn finansjeel belied útfierd wurde endêrby moat it útgongspunt wêze dat de lêsten foar de boargers leech bliuwe. Asit heal kin giet ek de ûnreplikgoedbelesting net omheech.


De boarger hatder rjocht op te witten wêr't de opbringst fan de gemeentlike belesting oanbestege wurdt. Reade sifers binne net in teken fan in sûn finansjeel belied, enmoatte dus tefoaren kommen wurde, mar te folle reserves binne dat ek net.

De opbringsten fan gaswinning yn Fryslân komme iensidich te 'n goede oan deNederlânske oerheid en net oan de eigen regio. In reedliker ferdieling,salang't gasfjilden yn 'e gemeente eksploitearre wurde, moat neistribbe wurde.Ek de kosten fan it sakjen fan de boaiem en djoerdere wetterbehearsking moattedêryn ferrekkene wurde.


De FNP wol:

- dat elts doarp of Pleatslik Belang troch degemeente in budzjet taskikt wurdt om saken yn de iepenbiere romte op te lossen,om sadwaande in goed en noflik libbensklimaat te realisearjen, fan ûnderen op;
- de lokale lêstedruk safolle mooglik beheine;

- in oersichtlike enkontrolearbere werjefte fan de gemeentlike boekhâlding;
- aktyf kânsen jaan oan itlokale en regionale bedriuwslibben;
- in ridlike ferdieling fan deopbringst fan enerzjy yn eigen krite;
- dat de prekario-opbringstenbrûkt wurde sille foar de oanlis fan glêsfezel.

 


Beetstersweach, 7 desimber 2017


Definityf fêststeld ynde ledegearkomste op 7 desimber 2017 yn De Buorskip op 'e Sweach.
2021 FNP Fryslân - Disclaimer