FNP Fraksje

 

 

Harm de Jong

Riedslid en Fraksjefoarsitter

 

Harm de Jong 

  

Wenplak: De Tynje  

 

E-Post: harm.de.jong@fnp.frl  

 

Tillefoan: 06-105245772023 FNP Fryslân - Disclaimer