Riedslid

 

 

IMG 0325

 

Harm de Jong 

  

Wenplak:De Tynje  

 

E-Post: harm.de.jong@fnp.frl  

 

Tillefoan: 06-10524577Bestjoer FNP Opsterlân
Ultsje Hosper

 

 

 

Foarsitter: Ultsje Hosper

 

Wenplak: Oerterp

 

E-Post: ultsje.hosper@fnp.frl
Ed Knotter 

 

 

 

Skriuwer: Ed Knotter

 

Wenplak: Beetstersweach

 

E-Post: ed.knotter@fnp.frl  
Rienk van Dyk

 

 

 

 

Ponghâlder Rienk van Dijk

 

Wenplak: De Wylp 

 

E-Post: rienk.van.dijk@fnp.frl

 
Sjoerdtsje Veenstra-Paulusma

 

 

Sjoerdtsje Veenstra-Paulusma 

 

Wenplak: Oerterp

 

E-Post: sjoerdtsje.veenstra@fnp.frl

    

Bestjoerslid FNP Opsterlân

Jacob de Vries

  

Jacob de Vries 

 

Wenplak: Bakkefean 

 

E-Post: jacob.de.vries@fnp.frl
  

Bestjoerslid FNP Opsterlân2022 FNP Fryslân - Disclaimer