NIJS

Tag: Thus yn Fryslan


FNP Fryslan
12-03-2022

Fryslân: FNP yn ferset tsjin trochsleine regeljouwing

Al skoften ferset de FNP him tsjin trochsleine regeljouwing dy´t it foar frijwilligersorganisaasjes dreech makket om foar de mienskip wichtige eveneminten te organisearjen. Yn 2018 kaam de partij bygelyks mei in `Meldpunt foar bedrige tradysjes ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer