NIJS


FNP Fryslan
22-03-2022

Fryslân: FNP wol debat yn Steaten oer Lelylijn / Deltaplan

De Steatefraksje fan de FNP hat frege om in debat yn Provinsjale Steaten oer de plannen foar de Lelylijn en it Deltaplan Noard-Nederlân. Dizze plannen geane sa breed en der sitte safolle ferskillende romtlike en politike aspekten oan, dat it ne ...

FNP Fryslan
18-03-2022

Fryslân: Trochbraak foar FNP by ferkiezingen gemeenteried

By de gemeenteriedsferkiezingen fan woansdei hat de FNP folle mear stimmen krigen as fjouwer jier ferlyn. De trochbraak wie it hichtepunt fan in prachtige kampanje, wêryn men it boadskip fan de FNP net misse koe: op strjitte, yn it lânski ...

FNP Fryslan
17-03-2022

Fryslân: FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem ...

FNP Fryslan
13-03-2022

Opsterlân: Yn petear mei: fragen fan Opsterlanners en antwurden fan ús ôfdieling

De ôfrûne twa wiken hawwe wy ferskate kearen petear hân mei ynwenners, op strjitte, by ferienings, tidens debatten as fia de e-post en sosjale media. In soad fragen bin ús stelt as ek opmerkings: hjirûnder in oersjoch m ...

FNP Fryslan
12-03-2022

Fryslân: FNP yn ferset tsjin trochsleine regeljouwing

Al skoften ferset de FNP him tsjin trochsleine regeljouwing dy´t it foar frijwilligersorganisaasjes dreech makket om foar de mienskip wichtige eveneminten te organisearjen. Yn 2018 kaam de partij bygelyks mei in `Meldpunt foar bedrige tradysjes ...

FNP Fryslan
12-03-2022

Fryslân: FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem ...

FNP Fryslan
30-01-2022

Opsterlân: Koartsweagen: giet it oan?

Op 31 januari sil de rie mei kolleezje yn petear oer Koartsweagen. Hjoed noch koe hiel it lân meisjen mei ús sporthal doe LDODK "live" in krease oerwinning behelle. ...

FNP Fryslan
26-01-2022

Fryslân: Frysk Parlemint fjouwerkant efter (berne)hertsintrum UMCG

Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe stelling ynnommen ta behâld fan it (berne) hertsintrum fan it UMCG yn Grins. De Fryske folksfertsjintwurdigers stjoere it Kolleezje fan Deputearre Steaten op 'n paad. Fryslân fiert hjirmei solid ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer