Kandidatelist Gemeenteriedsferkiezings 2018

 

 

 

1 Janko van der Werf  

Terwispel

 

Myn leeftiid is 64 jier en wy wenje 60 jier yn Terwispel. Yn myn deistich libben bin ik bou-ynspekteur. Yn maaie 2017 haw ik Evert Wilstra yn de Gemeenteried opfolge. Ik soe graach in nije perioade fan fjouwer riedslid bliuwe wolle.

 

Ik wol my ynsette foar de bou fan wenten yn de lytse doarpen, sadat de jongerein de kâns kriget yn harren doarp wenjen te bliuwen. Foar de besteansgrûn fan de skoallen en it ferieningslibben is dat ek fan grut belang.

Ik fyn dat foar âlderen yn harren doarp ek wenromte beskikber wêze moat. Neffens my is de bou fan lytse apparteminten in opsje  

1 Janco van der Werf PF
 

2 Harm de Jong

 

De Tynje

 

Myn leeftiid is 35 jier, bin opgroeid yn De Tynje en wenje hjir no wer. Yn it deistich libben bin ik dosint skiednis en maatskippijlear op De Jouwer.

Ik set my yn foar ferskate ferieningen yn De Tynje, om in ‘libben doarp' te hâlden. Dy ferantwurdlikheid hawwe neffens my alle ynwenners. Ik stean it leafst ‘midden yn it fjild' yn stee fan oan'e kant.

Frijwilligers binne it semint dêr't je op bouwe kinne. Sa bin ik aktyf by de karnavalsferiening, it Tynster skûtsje en de fuotbalferiening.     
 2 Harm de Jong PF

3 Ultsje Hosper

 

Oerterp

 

Myn leeftiid is 71 jier en wy wenje 46 jier yn Oerterp. As biolooch is myn grutste soarch, in leefbere wrâld foar ús bern efter te litten. Dêrom moatte wy duorsum mei ús libbensomjouwing omgean.

De biodiversiteit giet slim efterút, ek yn ús omjouwing. Neffens my moat de gemeente  it goede foarbyld jaan en ús iepenbier grien ekologysk beheare. Dêrom gjin bestridingsmiddels brûke en alle berms jierliks twa kear meane en it gewaaks ôffiere. Sa ûntsteane blomrike berms mei in protte flinters.  

 

 3 Ultsje Hosper 18 PF
 

4 Sjoerdtsje Veenstra-Paulusma

Oerterp

 

Myn leeftiid is 70 jier en wy wenje 20 jier yn Oerterp. Neffens my moatte yn twatalich Fryslân alle ynwenners beide talen behearskje. Yn Opsterlân ferstiet goed 90 prosint it Frysk, mar it lêzen hat der wol oan.

Dat moat fansels oars; dêrom bin ik in grut foarstanner fan meartalich ûnderwiis. Op trijetalige skoallen krije de learlingen ôfwikseljend les yn Nederlânsk, Frysk en Ingelsk. Ut ûndersyk docht boppedat bliken dat se by toetsen boppe it lanlik gemiddelde skoare.  

sjoerdtsje2018
           

5 Jacob de Vries

 

Bakkefean

  

Kultuer ferbynt de doarpen.

 

Ik bin 50 jier en wenje sûnt 2003 yn it moaie Bakkefean. Dêrfoar haw ik 34 jier yn Drachten wenne en bin berne yn Driesum. Op it stuit bin ik foarriebehearder by in Slachterijgruthannel. Dêrfoar haw ik ferskate funksjes hân yn twa hoarekagruthannels en haw ik dwaande west yn 'e katering.

Ik bin troud en wy hawwe gjin bern. Yn 2009 hat Evert Wilstra my frege oft ik ek wat dwaan woe foar de FNP. Hy wist dat ik my graach ynset foar de Fryske taal en kultuer.

No is myn grutste hobby toaniel en alles wat dêr omhinne hinget. Net allinnich it spyljen mei ik graach dwaan. Ek as karmaster gean ik nei ferskate ferienings ta om it spyljen rûnom yn 'e provinsje te stimulearjen en sadwaande op in heger nivo te bringen.

No wol it gefal dat de FNP it folgjende yn harren program stean hat:

In bloeiende keunst- en kultuersektor leveret in bydrage oan woltier en wolwêzen. It is dêrom fan belang dat omtinken jûn wurdt oan kulturele inisjativen. Om it (passyf en aktyf) meidwaan oan kreative projekten te befoarderjen, is in breed en leechdrompelich oanbod foar skoallen, ferienings en partikulieren in betingst. 

 

It is fansels sa dúdlik as wat, dat ûnder oaren toaniel in goeie bydrage leverje kin (en sil) oan de mienskip yn it algemien en dêr wol ik op myn manier graach oan mei helpe.  

 5 jacob de Vries PF
 

6 Reitze Jonkman 

De Gordyk

 
 

7 Lybrich Kramer

Nij Beets

lybrich  
 

8 Henry de Jong

De Himrik

 henry
 

9 Sytze van de Meulen

Wynjewâld

 sytse
 

10 Ed Knotter

Beetstersweach

 edkleur
 

11 Klaas de Boer

Lippenhuzen

 klaasdeboer
 

12 Roel Falkena

De Gordyk

 rfalkena
 

13 Geartsje Bloemhof 

Terwispel

 
 

14 Jan Nauta

De Gordyk

 jannauta
 

15 Wiebe Veenstra

Oerterp
 
 

16 Durk Feenstra 

Nij Beets

 
 

17 Sus Wassenaar

Beetstersweach

 

 sus
 

18 Andries Visser   

Beetstersweach

 
 

19 Tette Hofstra

Nij Beets

 
 

20 Renny Hosper-Tjepkema    

Oerterp

 


2021 FNP Fryslân - Disclaimer